MALİ TATİL

2013 MALİ TATİL ( 02/07/2013 – 22/07/2013 )

Sevgili Meslektaşlarım, Büyük uğraşlar sonucu iktidar ve muhalefetin desteğini alarak 2007 yılında yasalaşan “Mali Tatil “ uygulamasının çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Mali Tatilin verimli olması için 24 günde yetiştirilemeyen KDV Beyannamelerin ek verilen süre ile 7 günde yetiştirilmesini istemek meslek mensubunu sihirbaz yerine koymaktır.Mali Tatilin bir çok olumlu yönü de bulunmakta ama bu uygulamanın eksikliği olan bizim beklentilerimizi karşılayacak “beyan-bildirimlerinde takip eden ayla birleştirilmesi” şekline getirilmesini istiyoruz. İş yoğunluğu altında ezilen meslektaşlarımızın tatili tatil gibi yaşaması, insan sağlığı ve iş verimliliği açısından bir zorunluluktur. Aşağıdaki yazıda Mali Tatile ait süreler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Gönlünüzce bir tatil geçirmeniz temennisiyle, saygılarımla…

15.03.2007 tarihinde kabul edilen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Kanun, 28.03.2007 Tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve Resmi Gazetede Yayımlandığı gün itibariyle yürürlüğe girmiştir. Mali Tatilin, Kanunun 1. maddesinin 1. bendi gereği her yıl 01 Temmuz – 20 Temmuz (20’si dahil) arasında uygulanması karar altına alınmıştır. Haziran ayının son gününün tatil gününe rastlaması halinde, (2013 Yılı için 30.06.2013 tarihi Pazar gününe denk gelmektedir.) mali tatil Temmuz ayının ilk iş gününden sonraki gün başlar. 30 Haziran 2013 tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle; Mali Tatil Başlangıcı 02 Temmuz 2013 – Salı günü olacaktır. 2013 Yılı Mali Tatili 02 Temmuz 2013 – Salı Günü başlayıp, 22 Temmuz 2013 – Pazartesi günü akşamı sona erecektir.

Aşağıda sayılan ve son günü mali tatile rastlayan işlemler ve yükümlülükler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılacaktır.

1- Beyana dayalı tarhiyatta,  Kanuni süresinde verilmesi gereken beyannameler, (Muhtasar, KDV, Damga (Sürekli-Süreksiz) beyannameleri)

2- İkmalen,  Re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda,  vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi

3- Vergi ve kesilen cezalara karşı talep edilecek uzlaşma ve ceza indirim taleplerine ilişkin başvuru süreleri, İkmalen  Re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükellefin uzlaşma talep etme veya cezada indirim istemesi vergi/ceza ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren 30 gündür. Süre sonunun Mali Tatile rastlaması halinde Bu süre de yine mali tatilin sona erdiği 22.07.2013 tarihinden itibaren 7 gün sonrasına uzayacaktır. Uzlaşma sonucu ödenmesi gereken tutarların Mali Tatil dönemine denk gelmesi halinde, ödeme süresi mali tatilin sona erdiği 22.07.2013 tarihinden itibaren 7 gün sonrası olacaktır.

Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz. Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar. Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmayacaktır. İthalde alınan K.D.V. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme fonuna ilişkin bildirim ve ödemeler hakkında Mali Tatil hükümleri uygulanmayacak olup, sayılan bildirim ve ödemeler her zaman olduğu gibi kanuni süresinde yapılacaktır.Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

Mali Tatil Nedeniyle Ödeme Süresi UZAMAYACAK YÜKÜMLÜLÜKLER;

1- Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri,

2- İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lu Katman Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi,

3- Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmi kuruluşlar tarafından müzayede mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin, 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/3) bölümünde belirtilen ödeme süresi,

4- 1512 sayılı Noterlik Kanununun 118 inci maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin anılan Kanunun 119 uncu maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre verilen (1), (2) ve (4) No.lu Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri,

Mali Tatilin Sosyal Güvenlik Uygulamalarına Etkisi;

Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 05/05/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 1 inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir. Belirtilen Vergi Beyannameleri ile tahakkuk eden Vergilerin Ödeme Süreleri Mali Tatil döneminde 31.07.2013 Pazartesi (Normal Dönemde Her Ayın 26’sı) olup, ödemede getirilen erteleme sadece 5 gündür. Belirtilen Vergi Beyannameleri ile tahakkuk eden Vergilerin Ödeme Süreleri Mali Tatil döneminde 31.07.2013 Pazartesi (Normal Dönemde Her Ayın 26’sı) olup, ödemede getirilen erteleme sadece 5 gündür.

 

 

Hüseyin ÖZBAY
Gaziantep SMMM Odası
Yönetim Krl. Bşk.

RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN…

Manevi  hazzın doruk noktasında olduğu bir ayı geride bırakarak  ulaştığımız bu kutlu ve coşkulu  Ramazan Bayramının  mutluluğunu  yüreğimde hissederek, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, en içten duygularımla hepinizin bayramını ayrı ayrı tebrik ediyor huzur, sağlık ve barış dolu günler diliyorum.
Dünyamızın içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sıkıntıların tamamının ardında maddiyatımızı ve maneviyatımızı paylaşma konusundaki bilinç eksikliğimizin  yattığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bayramlarımız bu manada söz konusu bilincin arttırılması, insanlar arasındaki birliği, beraberliği ve kaynaşmayı meydana getirmesi için insanoğluna sunulmuş birer fırsattır.
Bu kutsal günlerin; insanoğlunun derin hissiyatlarını ortaya çıkarması insanı insan yapan hasletlerin yoğun olarak sergilenmesi ve birtakım güzelliklerin başlangıcı olarak iç dünyamızda yer etmesi cihetiyle, Ramazan ayının ve akabindeki Ramazan Bayramımızın müslüman olsun olmasın tüm insanlık için ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Hele de dünyamızın ve ülkemizin içinden geçtiği şu hassas zaman dilimlerini de göz önünde bulundurursak  bayramlarda oluşan birlik ve beraberliğe ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu daha iyi anlarız. Suriye, Irak,Mısır ve dünyanın diğer çeşitli bölgelerinde dinimizde haram ay olarak kabul edilen bu ayda bile akan kardeş kanının durmaması, barış dini olan İslam Dinini anlamadığımızın apaçık bir göstergesidir.İnsanların birbirlerini anlamaya başladığı zaman yeryüzünde akan kanların, kin ve nefretin biteceği aşikardır. En kısa zamanda akan kanların durmasını, nefretlerin yerini barışa ve huzura bırakmasını diliyorum.

Gaziantep SMMM Odası olarak, hepimizin ve hepinizin ihtiyacı olan bu birlik ve beraberliğe çok önem veriyor ve bunu arttırmak için kurullarımız ve komisyonlarımızla olan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nitekim  26/07/2013’te düzenlemiş olduğumuz  iftar yemeğindeki katılımın  yüksek olması bizi bu anlamda çok mutlu ve onure etmiştir. Bundan sonraki organizasyonlarımızda da bu kaynaşmanın devamını temenni ediyoruz.
Siz Meslektaşlarımızı her konuda bilgilendirmeye çalışan ve bu bilgilendirmeyi yaparken problemlere çözüm odaklı bakan ve kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atan Yürütme Kurulumuzun, bütün bu çalışmaları gerçekleştirirken taşıması gereken misyonun birlik ve beraberlik minvalinde olması gerektiğinin de bilincindeyiz.
Yunus ne güzel söylemiş; ‘’Biz gelmedik dava için, Bizim işimiz sevda için, Dostun evi gönüllerdir, Gönüller yapmaya geldik.’’ Biz de yönetimdeki görevlerimizi yerine getirirken mesleğimizi her anlamda iyi ve kaliteli yapmak için uğraşmaktayız ve bu uğraşıyı  sevdamız   olarak görüyoruz Bu sevdamızda bize yol gösterecek en büyük destekçimiz de sizlersiniz.Cenâb-ı Hak’ka hamd olsun ki bizi bu Bayrama da; siz değerli Meslektaşlarımızı, sevdiklerimizle, dostlarımızla ve de ailelerimizle bir ve beraber olarak ulaştırdı.

Ramazan Bayramı,  hepimiz için ve tüm İslâm alemi için hayırlı olsun.  Cenâb-ı Hak sizleri, bizleri ve cümle kardeşlerimizi bundan sonra daha nice  mübarek günlere,Ramazanlara, bayramlara sıhhatle, ve mutlulukla   ulaştırsın. Hayırlı ve mutlu bayramlar…
Hüseyin ÖZBAY
Gaziantep SMMM Odası
Yönetim Krl.Bşk.

Gazian